Author Archives: acbism1

sklad celny poznan

Czym jest skład Celny

Bardzo istotnym pytaniem dla osób zajmujących się importem towarów jest odpowiedź na pytanie czym jest skład celny? Jest to miejsce, w którym składowane są towary w odpowiednich warunkach, podlegające kontroli przez urzędy celne. Jednym z przykładów takich miejsc jest skład celny w Poznaniu.

Rodzaje składów celnych

sklad celny agencja celna
Wyróżnić można dwa rodzaje składów celnych: prywatne oraz publiczne. Ich nazwy są adekwatne do funkcji: Z publicznego skorzystać może każdy, natomiast jeżeli chodzi o skład celny prywatny to tylko osoba, do której należy skład.

W składzie celnym może być składowanych wiele różnych produktów wśród, których znajdują się takie kategorie jak:
towary niewspólnotowe – towary tego rodzaju nie podlegają należnością celnym przewozowym, ani żadnym innym podobnym zobowiązaniom
towary wspólnotowe – podlegają one przepisom wspólnotowym, dają one możliwość korzystania w związku z faktem umieszczenia ich w składzie celnym.

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skład_celny

sklad celny

procedura celna poznan

Procedura Celna

Postępowanie o charakterze urzędowym i reguły postępowania w sprawach celnych, właśnie tak nazywamy procedurę celną. Art. 4 pkt 16 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wyróżnia osiem procedur celnych.

Wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Unii Europejskiej tzn. wywóz.

Tranzyt jest to przemieszczanie towaru krajowych i niekrajowych z jednego do drugiego obszaru celnego w Polsce.

Procedura celna a uszlachetnienie towaru

Jakikolwiek przewóz towarów na obszar celny Wspólnoty wymaga uiszczenia przez importera należności przewozowych jest to tzn.: uszlachetnienie czynne.

Uszlachetnienie bierne, to wywóz czasowy towarów wspólnotowych poza obszar celny.

Nadanie celnego statusu towarowi niewspólnotowego inaczej dopuszczenie do obrotu.

Czasowa odprawa pozwana  bez dokonywania żadnych zmian na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu.

Procedura przetwarzania pod kontrolą, pozwala na przywóz towarów nie wspólnotowych bez stosowania środków polityki handlowej  oraz bez pobierania należności przewozowych pod warunkiem, że wprowadzenie do wspólnoty tych towarów jest ograniczone lub zakazane.

kodeks celny odprawy poznań

Kodeks Celny

kodeks celny odprawy poznań

Obecnie prawo celne zostało znacznie uproszczone i nie jest tak rygorystyczne, a to wszystko na skutek zmian w przepisach, jakie weszły w życie z dniem 30 września 2016 roku. Nowe regulacje zawdzięczamy sprostowaniu Unijnego Kodeksu Cywilnego.

Szczególnie ważna modyfikacja dotyczy zdecydowanego ułatwienia procedur celnych. Dzięki temu wymiana towarów na terenie krajów Unii Europejskiej jest znacznie łatwiejsza do zrealizowania. Dotychczas niekończące się formalności w znacznym stopniu to utrudniały, prowadząc jednocześnie do wydłużenia transakcji w czasie. Takie ustępstwa wzmacniają jednocześnie przyjacielskie stosunki między państwami. Tego rodzaju polityka ma na celu udowodnić, iż Unia Europejska jest jednością.

Kodeks Celny – integracja wymiany danych

Kolejna metamorfoza to integracja w zakresie wymiany danych i informacji dotyczących obrotu towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Sprzyja to efektywności importu i eksportu produktów, co jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego każdego kraju. Dzięki skutecznym wymianom wzrasta produkt krajowy brutto.

Korzystne zmiany w Unijnym Kodeksie Celnym nastąpiły również dla administracji celnej. W środowisku tym nastąpiła bowiem pełna elektronizacja. Dotyczy to również podmiotów gospodarczych, które zajmują się współpracą handlową z państwami zagranicznymi. Wsparcie otrzymali również biznesmeni ubiegający się o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Agencja Celna – Odprawy – Acbis – Zapraszamy !

obsługa Chin

Kontrahent w Chinach

obsługa Chin

W chwili obecnej funkcjonuje prężnie wiele firm zewnętrznych  z siedzibami w Chinach, które na życzenie klientów pomagają w weryfikowaniu kontrahentów oraz przeprowadzają kontrole jakości towarów oraz ich zgodności ze złożonym zamówienie jeszcze przed dokonaniem wysyłki.

Odprawa celna – Obsługa celna towaru z Chin

Warto jednak pamiętać, że kompleksowe sprawdzenie kontrahenta wiąże się także z sprawdzeniem czy posiada on stosowne certyfikaty dotyczące określonego produkty m.in. Deklarację zgodności CE w przypadku zabawek, sprzętu elektronicznego, materiałów budowlanych oraz czy opakowania drewniane wykonane zostały zgonie z wymogami fitosanitarnymi z drewna fumigowanego.

Odprawy celne Acbis.pl

Dobrze jest jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji skontaktować się z Acbis.pl, podać rodzaj zamawianego produktu i dokonać kontroli wymogów dokumentacyjnych koniecznych do spełnienia w sytuacji sprowadzenia danego produktu na teren Polski. Mimo przynależności do UE wymogi stawiane przez polskie urzędy celne mogą być inne niż te w niemieckich czy belgijskich.

reguły incoterms cło poznań

Reguły Incoterms a odprawy celne

reguły incoterms cło poznań

Reguły Incoterms określają zakres odpowiedzialności sprzedających oraz kupujących za dostawę towarów określonych w umowach sprzedażowych i odprawach celnych. Są to niezależne zasady ustalania podziału ryzyka i kosztów pomiędzy dwoma stronami dokonującymi transakcji. W chwili obecnej reguły te są powszechnie włączane do umów sprzedaży różnego rodzaju i stały się już w zasadzie stałym elementem międzynarodowego języka handlowego.

Reguły Incoterms a Międzynarodowa Izba Handlowa

MIH – Międzynarodowa Izba Handlowa (z ang. International Chamber of Cimmerce – ICC) jest organizacją światowego handlu, która przygotowuje i opracowuje reguły Incoterms cały czas od ponad 70 lat. Dostarcza w ten sposób eksporterom, importerom, logistykom, ubezpieczycielom, adwokatom uznawane na całym świecie standardy, które są podstawowym narzędziem przedsiębiorców w prowadzonych przez nich działalnościach o charakterze handlowym.

Najnowsze reguły zostały opracowane i opublikowane w roku 2010. Nazwane zostały Incoterms® 2010 i obowiązują nieprzerwanie od dnia 1 stycznia 2011 roku. Reguły ten wytyczają zakres odpowiedzialności osób kupujących i sprzedających za dostawę towarów określonych w umowach sprzedaży.

Zmiany w odprawach celnych z Incoterms

W Incoterms z roku 2010 w stosunku do wcześniejszych z roku 2000 zmieniła się jedynie grupa D. W chwili obecnej wygląda ona w następujący sposób:

DAT (z ang. Delivered at Terminal) – dostarczone (określone miejsce przeznaczenia), cło opłacone. Osoba sprzedająca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego wcześniej terminalu oraz za jego rozładunek. DAT zastąpiło dotychczas stosowaną regułę DEQ.

dAP (z ang. Delivered at Place) – dostarczone do miejsca (osoba sprzedająca odpowiada za dowiezienie towaru do określonego wcześniej miejsce, natomiast rozładunek należy już do obowiązków osoby kupującej). DAP zastąpił dotychczas stosowane reguły: DAF, DES oraz DDU.

dokumenty intrastat zgłoszenie

Czym jest dokument Intrastat ?

dokumenty intrastat zgłoszenie

INTRASTAT jest nowoczesnym systemem, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie obrót towarów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ma to zapewnić przede wszystkim właściwe informacje o obrocie towarowym pomiędzy wszystkimi państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej.

Dotyczy to także i Polski, która w momencie wejścia do struktur unijnych zaczęła podlegać i funkcjonować w ramach unii celnej wszystkich państw Unii Europejskiej.

Oznacza to, że wszystkie towary przywożone na teren Polski z krajów UE oraz wszystkie towary z Polski wwożone do państw członkowskich nie podlegają już zgłoszeniom celnym jak było to do czasu, kiedy Polska pozostawała poza strukturami unijnymi.

odprawy celne cło import

Czym jest cło importowe ?

odprawy celne cło import

Cło importowe

Cło jest opłatą, którą rząd narzuca na produkty przewożone przez granicę celną danego kraju. Ze źródeł historycznych wynika, że stanowiło ono pierwszy instrument polityki handlowej. Pierwotną funkcją tej opłaty było zabezpieczenie produkcji własnej państwa. Przede wszystkim jednak cło miało fundamentalne znaczenie dla jego utrzymania.

Do dzisiaj to właśnie cła importowane odgrywają zasadniczą rolę w dochodach celnych, a przy okazji chronią produkcję kraju, mają znaczenie dla bilansu płatniczego itp. Ich egzekwowanie opiera się na narzucaniu na importerów opłaty, która wliczana jest w światową cenę towaru, jednak wędruje do budżetu kraju, do którego sprowadzane są dobra.

Wysokość cła importowanego

Wysokość cła importowanego zależna jest natomiast od konkretnego produktu i stopnia, w jakim handel nim wpływa na rozwój gospodarczy państwa. Nie ma jednego szablonu, według którego nalicza się cło na poszczególne produkty.

Metody są zróżnicowane i w zależne od towaru, ale z reguły nakłada się je na jednostki fizyczne, czyli na sztukę, tonę czy litr dobra. Acbis Agencja Celna Poznań Zapraszamy!

importowy dokument SAD

Czym jest dokument SAD ?

importowy dokument SAD

SAD (Single Administrative Document), czyli Jednolity Dokument Administracyjny to uniwersalny statystyczny dokument celny, który pełni funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego. Znajduje zastosowanie w międzynarodowym obrocie towarowym w zakresie procedury tranzytowej oraz procedur przywozowych i wywozowych. SAD wykorzystywany jest bezwzględnie w stosunku do wszystkich towarów.

Jednolity Dokument Administracyjny uchwaliła “Konwencja o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD)” z dnia 20 maja 1987 roku. Ustanowiona została w szwajcarskim mieście Interlaken. Początkowo dokument obowiązywał jedynie w krajach EWG – Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W chwili obecnej, od 11 kwietnia 1998 roku wymagany jest także w Polsce.

Formularz SAD – jakie dokumenty zastąpił ?

Formularz SAD zastąpił jednocześnie 6 innych dokumentów stosowanych podczas odprawy celnej towarów. Celem jego uchwalenie było przede wszystkim uproszenie stosowanych dotychczas w obrocie towarowym procedur, a także usprawnienie statystyki celnej. SAD złożony jest z 9 kart.

Obecnie funkcjonuje jednocześnie kilka możliwości stosowania Jednolitego Dokumentu Administracyjnego w obrocie towarowym. Głównie wykorzystuje się pełen zestaw formularzy. Ma to miejsce wówczas, gdy w czasie procedury wywozowej uczestnik obrotu stosuje dokument zawierający wszystkie 9 kart. Są one niezbędne do właściwego wypełnienie procedury tranzytowej oraz załatwienia wszelkich formalności.

Częściowe stosowanie dokumentu SAD

Czasem dopuszczalne jest też stosowanie tylko zestawów częściowych dokumentu. Uczestnik danej procedury może zastosować tylko niektóre kart, które są mu potrzebne do wypełnienia formalności na jednym z etapów obrotu towarowego, czyli np. jedynie przywozu lub wywozu towarów. W niektórych przypadkach może on także do kart wymaganych na danym etapie dołączyć pozostałe karty, które są z kolei niezbędne na kolejnych etapach.

Zastosowanie SAD nie należy do najłatwiejszych. Trudności wynikają przede wszystkim z błędów popełnianych w czasie wypełniania kart przez przewoźników oraz niekompletnej komputeryzacji.

oznakowanie CE znaki CE

Oznakowanie CE

oznakowanie CE znaki CE

Znak CE – Czym jest oznakowanie CE ?

Oznakowanie CE opiera się na fundamentalnych założeniach, które stoją u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Chodzi mianowicie o swobodny i pozbawiony wszelkich barier przepływ osób, towarów i kapitału. Obecnie przepływ dóbr w skali całej Unii Europejskiej odbywa się według tych samych zasad co w pojedynczym państwie członkowskim. Obszar, na którym ma miejsce rzeczony przepływ produktów, nosi nazwę Jednolitego Rynku Europejskiego.

Przeszkodami, na jakie napotyka handel międzynarodowy są wymagania odnośnie jakości i bezpieczeństwa konkretnych towarów. Problem polega na tym, że każdy kraj wprowadza różne regulacje prawne, co może implikować liczne nieporozumienia. W dawnych czasach producent, który pragnąc eksportować swoje dobra za granicę, musiał spełnić odmienne wymagania.

Historia harmonizacji przepisów jest niezwykle długa i obfitująca w liczne zwroty. Początkowo starano się wprowadzić jednolite normy z zakresu jakości oraz bezpieczeństwa jedynie dla wyodrębnionych kategorii wyrobów. W praktyce okazało się, że był to żmudny proces, który powodował sporo biurokracji. Z tego też powodu postanowiono uprościć niezbędne procedury harmonizacyjne.

Znaki CE a dyrektywy nowego podejścia

W celu ujednolicenia norm jakościowych, jakie mają spełniać wyroby, wprowadzono tak zwane dyrektywy nowego podejścia, które jasno określają wymagania, jakie muszą spełniać konkretne grupy produktów przed ich debiutem na Jednolitym Rynku Europejskim. Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorcy działający na terenie innym niż kraje Unii Europejskiej i Turcja są zobowiązani zadbać o to, by dystrybuowane przez nich produkty spełniały wyżej wymienione wymagania. Co więcej, muszą oni także udowodnić fakt, że dostarczane przez nich produkty takie wymagania spełniają.

Proces udowadniania zgodności CE

Jak można się domyślić, proces udowadniania zgodności konkretnych towarów z obowiązującymi normami może w praktyce okazać się kłopotliwy. Z tego powodu wprowadzono tak zwane normy zharmonizowane. Ich zastosowanie pozwala na domniemane uznanie zgodności określonego wyrobu z jasno zdefiniowanym zakresem wymagać. Producent w takim przypadku jest zobowiązany do wypełnienia konkretnej deklaracji, która mówi, że zachodzi domniemanie spełnienia określonych wymagań odnoszących się do produktów oznaczonych akronimem CE. Producent składa taką deklarację na własną odpowiedzialność.