Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

  1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Agencja Celna BIS s.c. z siedzibą przy ul. Wichrowej 4, 60-449 Poznań, numer NIP 7821003658, numer REGON 630253957, tel.: 61 8499127 mail.: biuro@acbis.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Informacje te są wykorzystywane również dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami. W pozostałych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z ustawy ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu, albo danych podawanych w ramach procedur poprzedzających zawarcie umowy.
  3. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione w szczególności: podmiotom, które tworzą oraz serwisują nasze systemy informatyczne, dostawcom innych usług wykorzystywanych w naszej działalności tj.: oprogramowanie kadrowo-księgowe, usługa księgowości, obsługa prawna, obsługa doradcza oraz uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Pana/Pani danych.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w pkt. 2 oraz 3, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonywania umowy lub w innych celach – do upływu okresu przedawnienia roszczeń (co do zasady 5 lat od zakończenia procedury).
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – także prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana(-y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon – ich podanie jest z reguły dobrowolne.